ketu

Fury Ketu
00:00:09
Ketu
00:00:50
Ketu Mantra
00:04:40
Moreza - ketu
00:02:59