Vite

Vite nado vyyti
00:00:09
Fergh vite vite
00:00:19