Karly

Karışık D
00:10:43
Kars guitar solo
00:00:07
Jafar Kar - Live
00:03:00