ТЭК

тэк
00:14:34
тэк
00:00:04
Хай тэк
00:00:14
шо тэке
00:14:13