БОРЦЫ,

борцы
00:00:20
Борц
00:00:21
борец
00:00:03